Contribution List

245 / 245
Prof. Jie Zhang (TDLI, SJTU)
11/16/23, 8:30 AM
Prof. Huihong Li (NSFC)
11/16/23, 8:35 AM
Prof. Zhengguo Zhao (USTC)
11/16/23, 8:40 AM
Shu Li (TDLI, SJTU), Haijun Yang (SJTU/TDLI)
11/16/23, 8:45 AM
Yusheng Wu (USTC)
11/16/23, 8:50 AM
Kai Yi (Nanjing normal university)
11/16/23, 9:15 AM
Hengne Li (South China Normal University)
11/16/23, 9:40 AM
Song Zhang (Fudan Univ. (CN))
11/16/23, 10:05 AM
Prof. Bin Yan (IHEP)
11/16/23, 11:00 AM
Prof. Xiaohu SUN (Peking University)
11/16/23, 11:30 AM
齐烨 寿 (复旦大学)
11/16/23, 11:55 AM
冬 敖
11/16/23, 2:00 PM
Kuo Ma (University of Science and Technology of China)
11/16/23, 2:00 PM
Zhihao Xu
11/16/23, 2:15 PM
Xining Wang (Tsinghua University)
11/16/23, 2:30 PM
Yixiong Zhou
11/16/23, 2:45 PM
Lei Hao
11/16/23, 3:00 PM
Yiheng Luo
11/16/23, 3:15 PM
轩 Xuan 杨 Yang (中国科学院高能物理研究所(IHEP,CAS))
11/16/23, 4:20 PM
Kechen Li
11/16/23, 4:35 PM
Jianqiao Deng, Qundong Han
11/16/23, 4:50 PM
Licheng ZHANG (Peking University (CN))
11/16/23, 5:25 PM
TeV
Chengjun Yu (USTC)
11/16/23, 5:35 PM
Zirui Wang (Tsinghua Univ.)
11/16/23, 5:50 PM

Remote

锦 王 (PKU)
11/16/23, 5:50 PM
Yangfan Zhang (University of Science and Technology of China)
11/16/23, 5:55 PM
TeV
Chen Zhou (Peking University)
11/17/23, 9:00 AM
Prof. Jianchun Wang (IHEP)
11/17/23, 9:50 AM
Lailin Xu (USTC)
11/17/23, 10:40 AM
Wang Feng (IHEP)
11/17/23, 11:05 AM
Zhenwei Yang (Peking University)
11/17/23, 11:25 AM
Xiaomei Li
11/17/23, 11:50 AM
Taozhe YU (中国科学院高能物理研究所)
11/17/23, 2:00 PM
yuanzhe wang (Fudan University)
11/17/23, 2:15 PM
Dongfang Wang (Fudan Univ. (CN))
11/17/23, 2:45 PM
Jiale Fei (Wuhan University)
11/17/23, 3:15 PM
Wenya Wu (Fudan Univ. (CN))
11/17/23, 4:35 PM
Shaogang Peng (Tsing Hua University)
11/17/23, 4:50 PM
淳正 王 (复旦大学)
11/17/23, 5:05 PM
Xiaojie Jiang (IHEP(Beijing))
11/17/23, 5:20 PM
书琪 盛 (IHEP 高能所)
11/17/23, 5:35 PM
Kai Ma (Shaanxi University of Technology)
11/18/23, 8:30 AM
TeV
Zhiyong Lu (CIAE(中国原子能科学研究院))
11/18/23, 8:30 AM
Prof. Yong Liu (IHEP)
11/18/23, 8:30 AM
Prof. Lorenzo Calibbi (Nankai University)
11/18/23, 8:50 AM
Prof. Zhijun Liang (IHEP)
11/18/23, 9:10 AM
Wenda Guo (Central China Normal University)
11/18/23, 9:15 AM
Prof. Jia Liu (PKU)
11/18/23, 9:30 AM
Prof. Jiayin Gu (Fudan University)
11/18/23, 9:50 AM
Prof. Wei Wei (IHEP)
11/18/23, 10:10 AM
Kang Liu (TDLI, SJTU)
11/18/23, 10:52 AM
Aonan Wang (USTC)
11/18/23, 10:57 AM
yunyun fan (IHEP)
11/18/23, 10:58 AM
Xuliang Zhu (TDLI, SJTU)
11/18/23, 11:00 AM
Zhiyu Zhao (TDLI, SJTU)
11/18/23, 11:01 AM
Chunxiang Zhu (SJTU/TDLI), Rui Yuan (TDLI, SJTU), Zhen Wang (TDLI, SJTU)
11/18/23, 11:02 AM
Kang Liu (TDLI, SJTU)
11/18/23, 11:03 AM
Jiannan Tang (SJTU), Weihao Wu (SJTU), Yihan Guo (SJTU)
11/18/23, 11:04 AM
Prof. Yugang Ma (Fudan Univ. (CN))
11/18/23, 4:00 PM
Weiyao Ke (Central China Normal University)
11/19/23, 8:30 AM
Zhongbao Yin (CCNU)
11/19/23, 9:00 AM
Gang Li (Sun Yat-Sen University)
11/19/23, 10:35 AM
Da Xu (IHEP, CAS)
11/19/23, 11:05 AM
Ning Zhou (Shanghai Jiao Tong University)
11/19/23, 11:30 AM
彦麟 刘 (Shandong Univ. (CN))
11/19/23, 11:55 AM
Zhe Guan (PKU)
11/19/23, 2:15 PM
TeV
Prof. Xiaohu SUN (Peking University)
11/19/23, 2:30 PM
TeV
仁晖 覃 (重庆大学)
11/19/23, 2:40 PM
Weizhuo Diao (IHEP)
11/19/23, 3:00 PM
世豪 邓 (重庆大学)
11/19/23, 3:20 PM
Ngoc Khanh Vu (Tsung-Dao Lee Institute, Shanghai Jiao Tong University)
11/19/23, 3:20 PM
Prof. Ye Chen (IHEP)
11/19/23, 3:30 PM
Botao Guo (Peking University), Prof. Xiaohu SUN (Peking University)
11/19/23, 5:20 PM
Shudong (书栋) Wang (王) (IHEP, CAS)
11/19/23, 5:50 PM
Prof. 月龙 沈 (Ocean University of China)
11/20/23, 8:30 AM
Prof. Wenbin Qian (University of Chinese Academy of Sciences)
11/20/23, 9:00 AM
Jibo He (University of Chinese Academy of Sciences)
11/20/23, 9:25 AM
Liupan An (北京大学)
11/20/23, 9:50 AM
Dr Rui Zhang (University of Wisconsin-Madison)
11/20/23, 10:35 AM
Prof. Chengping Shen (Fudan Univ.)
11/20/23, 11:00 AM
Prof. Yuanning Gao (Peking University (CN))
11/20/23, 11:55 AM
Huaqiao Zhang (IHEP), Jia Liu (Peking University)
11/20/23, 12:10 PM